VÅRA TJÄNSTER

Rådgivning

Qbiks virkesköpare har bred erfarenhet av skogsskötsel och rådgivning i skogliga frågor. Vi svarar gärna på era frågor och möter er gärna i fält på er fastiget eller på annat sätts som passar er. För ekonomisk rådgivning och planering samarbetar vi med lokala duktiga aktörer som kan hjälpa er

Föryngringsavverkning

När skogen är mogen är föryngringsavverkning rätt åtgärd. Det brukar även kallas slutavverkning. För att din skog ska ge största möjliga avkastning är det viktigt att åtgärden genomförs vid rätt tid, både timingen av avseende skogsbeståndets ålder vid avverkning men även tidpunkt på året. Har du skog på bärig mark som kan avverkas året om ökar ditt netto väsentligt. Som sågverk strävar vi alltid efter att få ut maximalt med skogens värdefullaste sortiment, sågtimmer.

Gallring

Gallring är en viktig åtgärd för att ge skogen en ökad värdetillväxt samt att ge skogen stormfasthet och minska risken för snöbrott. Skogens ålder , höjd och täthet avgör gallringsbehovet.

Återväxtåtgärder

För att säkra den framtida skogen är det viktigt att återbeskoga efter en slutavverkning. Återbeskogning är ett lagkrav men en god föryngring bidrar framför allt till att bibehålla eller öka värdet och tillväxten på fastigheten. Vi kan hjälpa till med alla delar i en återbeskogning, markberedning, sådd, plantering eller bara skogsplantor om du är intresserad av att plantera själv.

Röjning

Med röjning glesas plant och ungskogen ut för att skapa ett framtida bestånd med hög kvalitet och motståndskraft mot stormar och snöbrott. Diametertillväxten ökar på de träd som lämnas kvar vilket borgar för gott netto vid första gallringen.

Skogsbruksplaner

En skogsbruksplan är ett mycket bra verktyg för att planera ditt skogsbrukande. Planen sträcker sig över tio år och beskriver med kartor, i text och siffror detaljerat ditt skogstillstånd och de olika beståndens tillstånd och skötselbehov.

Certifiering

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin.
Hos oss får du möjlighet att certifiera ditt skogsbruk.

Övriga tjänster

Vi hjälper dig även med vägbyggnationen, vägupprustning, dikesrensning och andra skogliga behov.